Standardni projekt LEX
Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji (2011-2014)

Standardni projekt LEX, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013, je nastal z namenom utrjevanja sodelovanje med italijansko manjšino v Sloveniji in slovensko manjšino v Italiji, in sicer na področju vrednotenja in skupne delitve zgodovinske dediščine in identitete ter promocije zaščite manjšin v pravnem smislu.

Primarni cilj tega projekta je omogočiti popolno družbeno integracijo manjšin v obravnavanih državah in celotnem čezmejnem območju, da bi tako uspeli premagati jezikovne ovire in predsodke, ki vladajo še dandanes kot posledica zgodovinske zapuščine.

Pričujoči projekt je nastal na podlagi aktivnega sodelovanja med italijansko in slovensko narodno skupnostjo, ki se je okrepilo zlasti v zadnjih letih kot posledica skupnega uresničevanja različnih evropskih projektov, predvsem na kulturnem in književnem področju. Ti projekti so privedli do pozitivnega doprinosa k celotnemu upravičenemu območju programa za čezmejno sodelovanje in ne zgolj manjšinam.

Vodilni partner standardnega projekta LEX je Slovenska kulturno-gospodarska zveza. SKGZ je krovna organizacija, ki združuje na deželnem nivoju slovenske organizacije, ustanove, društva in posameznike.

Prvi partner projekta je Italijanska Unija, ki kot enotna, avtonomna, demokratična in pluralistična organizacija Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem izraža organizacijsko razvejanost ter politične, gospodarske, kulturne in družbene potrebe.

Ostali partnerji projekta so: Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Inštitut Jacques Maritain, Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI, Kulturno društvo Ivan Trinko, Inštitut za upravno pravo – Zavod za pravno svetovanje in Università di Trieste – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Univerza v Trstu – Oddelek za politične in družbene vede.

Dejavnosti, ki si jih projekt prizadeva razviti v smislu doseganja primarnih ciljev izhajajo iz poglobljene raziskovalne dejavnosti, ki bo temeljila na podrobnem pregledu zakonodaje na področju varstva manjšin. Predvideno je tudi raziskovalno in analitično delo na dveh področjih. Pri prvem gre za določitev dejanske stopnje izvajanja in spoštovanja manjšinam priznanih pravic, cilj drugega pa je oceniti učinke, ki jih imajo obstoječi evropski in državni predpisi ter konkretno izvajanje le-teh za ohranjanje in utrjevanje identitete manjšinskih jezikov in kultur.

V nadaljevanju bo potekalo osem znanstveno-zakonodajnih aktivnosti, in sicer štiri delavnice in štiri okrogle mize. Posebna pozornost bo namenjana mlajši populaciji s prirejanjem osemnajstih didaktičnih delavnic.

Rezultati raziskovalne dejavnosti bodo objavljeni v publikaciji. Projekt pa predvideva tudi ureditev in tisk brošure, ki bo vključevala zbirko zakonov.

Progetto LEX / Analisi, applicazione e sviluppo della tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt LEX / Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji, je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

© Copyright Standardni projekt LEX | Progetto standard LEX 2012. All Rights Reserved.

Vsebine projekta

LEX – Arhiv analiz
LEX – Arhiv novic
Partnerji LEX

Novice

uploadsnews36platnica_slo
ZAKLJUČNA PUBLIKACIJA - ZBORNIK - V SLOVENŠČINI
30. aprila 2015
...
Izšla je zaključna publikacija projekta!
uploadsnews37naslovnica_it
Zaključna publikacija - Zbornik v italijanščini!
30. aprila 2015
...
Izšla je zaključna publikacija - zbornik v italijanščini!
uploadsnews38naslovnica-brosura-za-splet
ZAŠČITENI!?
30. aprila 2015
...
V sklopu projekta smo izdali informativno brošuro!
fallback-thumbnail
Razpis
2. decembra 2014
...
Razpis.

Analize

fallback-thumbnail
PRAVNA ZAŠČITA ITALIJANSKE MANJŠINE V SLOVENIJI IN SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJI
1. januarja 2015
PRAVNA ZAŠČITA ITALIJANSKE MANJŠINE V SLOVENIJI IN SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJI Ezio Benedetti Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Politiche e SocialiUniverza v Trstu – Oddelek za političe in družbene vedeeziobenedetti@hotmail.com / benedettie@sp.units.it Vprašanje pravne zaščite manjšin je tesno povezano z varstvom človekovih pravic na mednarodni in nacionalni ravni. Pričujoča analiza je zlasti namenjena...
PRAVNA ZAŠČITA ITALIJANSKE MANJŠINE V SLOVENIJI IN SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJI Ezio Benedetti Università degli Studi di...
fallback-thumbnail
JAVNO UPRAVLJANJE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI
31. decembra 2014
JAVNO UPRAVLJANJE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI Breda Mulec Fakulteta za državne in evropske študije v Kranjue-naslov: breda.mulec@fds.si Analiza predpisov, ki urejajo položaj italijanske narodne skupnosti v Sloveniji je pokazala, da njen položaj ureja obsežna zakonodaja. Pravice so zajamčene že v ustavi in mednarodnih pogodbah ter podrobneje urejene v sistemskih in ostalih posebnih predpisih. Problem, ki ostaja, je...
JAVNO UPRAVLJANJE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI Breda Mulec Fakulteta za državne in evropske študije v...
fallback-thumbnail
PRAVNA DOLOČILA OBČINSKIH IN POKRAJINSKIH UPRAV O ZAŠČITI SLOVENSKE NARODNE SKUPNOSTI V ITALIJI
30. decembra 2014
PRAVNA DOLOČILA OBČINSKIH IN POKRAJINSKIH UPRAV O ZAŠČITI SLOVENSKE NARODNE SKUPNOSTI V ITALIJI Zaira Vidau, Robert ŠtokaSlovenski raziskovalni inštitut SLORI, Trstz.vidau@slori.org, roby.stoka@gmail.com Članek predstavlja vsebine pravne zaščite slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki izhajajo iz določil v občinskih in pokrajinskih statutih ter pravilnikih o delovanju občinskih in pokrajinskih svetov. Zajete so javne uprave na slovensko govorečem območju 32 občin v...
PRAVNA DOLOČILA OBČINSKIH IN POKRAJINSKIH UPRAV O ZAŠČITI SLOVENSKE NARODNE SKUPNOSTI V ITALIJI Zaira Vidau, Robert ŠtokaSlovenski raziskovalni...
fallback-thumbnail
PRAVICA DO ZASTOPANOSTI IN INSTRUMENTI POLITIČNE PARTICIPACIJE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI V SLOVENIJI: POLITIČNO VPRAŠANJE
29. decembra 2014
PRAVICA DO ZASTOPANOSTI IN INSTRUMENTI POLITIČNE PARTICIPACIJE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI VSLOVENIJI: POLITIČNO VPRAŠANJE Maurizio Tremul Participacija Italijanske narodne skupnosti (v nadaljevanju: INS) pri upravljanju javnih zadev (res publica) v Sloveniji in na Hrvaškem je vedno predstavljala pravico, za katero so se dolgo potegovali, a si je še niso izborili, vsaj ne v takem obsegu in s tako kakovostjo, ki bi bila...
PRAVICA DO ZASTOPANOSTI IN INSTRUMENTI POLITIČNE PARTICIPACIJE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI VSLOVENIJI: POLITIČNO VPRAŠANJE Maurizio Tremul Participacija Italijanske narodne skupnosti...