fallback-thumbnail

Zadnja seja PS SKGZ za Tržaško pred poletnim odmorom

Pokrajinski svet SKGZ za tržaško pokrajino se je na svoji zadnji seji pred poletnim odmorom srečal na društvenem sedežu SKD Valentin Vodnik v Dolini. Pod vodstvom deželnega predsednika Rudija Pavšiča so prisotni med razpravo izpostavili nekatera vprašanja, ki so vezana na pokrajinsko stvarnost v okviru prihodnjega obdobja, ki bo za SKGZ čas volilnih kongresov. Prisotni so ocenili, da je potrebno v večji meri ovrednotiti pokrajinsko telo in se konkretneje lotiti določenih vprašanj. Med ta sodi potreba po večjem vključevanju mlajših članov v delovanje pokrajinske zveze in njihova vse večja vključitev v širšo deželno stvarnost. V tem smislu se bo jesenska sezona pričela z nekaterimi pobudami, ki bodo usmerjene v nakazano smer in ki se bodo odražale tudi v vsebinskih temah pokrajinskega kongresa, na katerem bodo morali člani izvoliti novega predsednika-predsednico. Zveza in njene članice morajo biti izraziteje prisotne v mestnem središču in se boljše vključiti v stvarnost Trsta. Slovenci smo premalo dejavni in opazni v mestu. S tem v zvezi so bili na sestanku mnenja, da bi kazalo bolj racionalno, povezovalno in ob večjem dogovarjanju oblikovati jasno vizijo ob upoštevanju strukturalno-organizacijske prisotnosti naših osrednjih organizacij prav v mestu. Potrebno bo okrepiti našo prisotnost v Narodnem domu in s tem v zvezi je pokrajinski svet pohvalil dejavnost Infocentra v Narodnem domu ter podprl idejo o nastanku povezovalnega organizma, ki bi postal izraz različnih subbjektov, ki so prisotni v domu. Ob tem SKGZ vztraja pri načelu, da je treba poiskati primerno rešitev, da bi se celotna dejavnost NŠK preselila v ND. Glede Zveze Slovencev je bilo pokrajinsko vodstvo Zveze mnenja, da je treba s to idejo nadaljevati, saj so druge ponujene variante težje izvedljive in kažejo na določene pomankljivosti in nedorečenosti. Prisotni so se strinjali z idejo po jesenski javni konferenci na omenjeno tematiko. Tudi na seji pokrajinskega sveta so podprli predlog po večji aktivnosti naše narodnostne skupnosti pri izvajanju zaščitnih norm in pri uveljavljanju slovenskega jezika oziroma pri širjenju števila govorcev slovenskega jezika. Potrebujemo vsemanjšinsko strategijo, ki bi znala biti dovolj vabljiva in spodbujevalna. Člani pokrajinskega vodstva so se strinjali s predlogom izvršnega, da mora potekati komunikacija z javnimi upravami izključno v slovenskem jeziku, kot to predvidevajo in dovoljujejo zaščitne norme. Posamezniki naj uveljavljajo originalno obliko priimkov. SKGZ pozdravlja pričetek delovanja slovenske deželne komisije za šolstvo in v tem smislu predlaga, da bi se nov organizem čimprej srečal s predstavništvom obeh krovnih organizacij, da bi skupaj ocenili zdajšnji položaj in izzive, ki čakajo naše šole tudi glede na napovedano vsedržavno reformo. Pokrajinski in deželni kongresi Zveze bodo priložnost za nekatere potrebne spremembe v notranji organizaciji SKGZ in v določanju njene nadaljnje vloge tudi spričo sprememb, ki jih beležimo v sami manjšini. V daljšo in zanimivo razpravo so posegli Gorazd Pučnik, Vojko Slavec, Marino Maršič, Niko Sirk, Marinka Pertot, Stanka Čuk, Rinaldo Vremec, Dorica Kresevič in Dejan Kozina.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti