fallback-thumbnail

Tiskovno sporočilo SKGZ in SSO

Podpora 1. maju, »dialog« za SSG

 

Krovni organizaciji SKGZ in SSO bosta deželnemu odborniku Torrentiju predložili skupni predlog popravkov kriterijev financiranja slovenskih primarnih ustanov. Dokument upošteva tudi predloge, ki so jih iznesle same primarne ustanove v usklajevalnih delovnih skupinah. Na srečanju deželnih vodstev krovnih organizacij, ki je potekalo v KBcentru v Gorici, so poleg teme financiranja obravnavali tudi druge teme, ki so na dnevnem redu naslednje seje deželne posvetovalne komisije, ki se bo sestala 9. junija v Trstu.

Predsednika Rudi Pavšič in Walter Bandelj sta poročala o pobudah, ki sta jih sprožila glede vprašanja uvedbe večjezičnega šolanja v Kanalski dolini in o srečanju z odgovornim pri Deželnem uradu za slovenske šole Igorjem Giacominijem. Potrebno je izdelati čimbolj enovit predlog, ki mora sloneti na izhodiščih zaščitnega zakona, zato se bo na to temo moralo sestati manjšinsko zastopstvo, piše v skupnem tiskovnem sporočilu SKGZ in SSO.

Vodstvi krovnih organizacij podpirata prizadevanja za obnovo stadiona Prvi maj, ki mora dobiti vsemanjšinsko razsežnost in postati osrednje slovensko športno središče v Trstu. Strokovnjakom bo zaupana naloga, da preučijo tudi najprimernejšo rešitev lastninškega vprašanja nepremičnine, ki bo predmet investicije nekaj milijonov evrov. Sredstva naj bi črpali iz rezerv, ki so nastale v zadnjih letih zaradi neuporabljenih sredstev iz nekaterih členov zaščitnega zakona.

Kadrovska in vsebinska vprašanja Slovenskega stalnega gledališča je treba reševati z dialogom in dogovarjanjem. Novo vodstvo SSG bo moralo izdelati srednjeročno razvojno strategijo naše osrednje kulturne ustanove, ki naj vsebuje tako finančne kot umetniško-vsebinske rešitve, ki bodo privabile v gledališče čimveč obiskovalcev in bodo okrepile zasidranost teatra v obmejnem prostoru. Tu bo odigralo pomembno vlogo tudi Društvo slovensko gledališče, ki je eden od ustanovnih članov SSG.

Na srečanju deželnih vodstev SKGZ in SSO so se dogovorili, da bodo v kratkem predstavili skupni servis za uveljavljanje pravic slovenske narodne skupnosti v Italiji. Šlo bo za svetovalnico, ki bo posebej pozorna glede uveljavljanja pravic posameznikov, za utrjevanje jezika v javnosti ter za vidno dvojezičnost tako v javnem kot v zasebnem sektorju. SKGZ in SSO bosta jeseni izdali skupno brošuro, v kateri bo predstavljena bogata stvarnost manjšinskega organiziranega sveta, piše v sporočilu krovnih organizacij.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst