564db464694a4.JPEG

Livio Semolič pri predsedniku družbe Insiel Simoneju Puksicu

Deželni tajnik SKGZ Livio Semolič se je sestal s predsednikom družbe Insiel Simonejem Puksicem, da bi ga opozoril na nerešeno vprašanje uporabe šumevcev v računalniškem sistemu dežele FJK, s posebnim poudarkom na zapisovanje teh glasov v raznovrstnih zdravstvenih potrdilih in dokumentih.
Pravnosvetovalna služba SKGZ je temu vprašanju posvetila kar nekaj sej, na katerih so člani izpostavili potrebo, da se 7. člen zaščitnega zakona 38/2001, ki narekuje spoštovanje pravilnega zapisovanja imen in priimkov, upošteva na vseh ravneh. Tovrstne probleme je zato treba dosledno reševati in jih dokončno urediti tudi na ravni dežele FJK, ki bi morala biti še posebej pozorna na pravice slovenske manjšine, ki predstavlja konstitutivni element dežele s posebnim statutom. Semolič je v uvodnem delu srečanja omenil tudi čezmejno dimenzijo deželnega zdravstva, tako v smislu evropske direktive o prostem pretoku pacientov kot tudi v luči čezmejnih projektov v sklopu goriškega EZTS-ja, kar še dodatno potrjuje, da je rešitev problema nujna.
Predsednik Puksic, ki ga je spremljal pristojni referent družbe Insiel Sbroiavacca, je najprej izpostavil, da se popolnoma zaveda potrebe po ustrezni ureditvi tega vprašanja in da mu je rešitev problema pri srcu. V nadaljevanju je podrobno opisal sedanje stanje in priznal, da je zadeva dokaj kompleksna zaradi nehomogenosti celotnega informacijskega sistema. V tem sklopu se tudi na področju zdravstva uporablja raznolika računalniška programska oprema, zaradi česar je prilagajanje zapisovanja šumevcev na vseh ravneh zdravstvenega sistema kompleksen in dolgotrajen proces. Dodatno težavo predstavlja tudi vzporedna komunikacija z nekaterimi drugimi javnimi upravami, ki žal niso usposobljene za sprejemanje šumevcev.
Nujno je, da se postopek reševanja tega pomembnega vprašanja začne, je priznal predsednik Puksic. V začetni fazi naj bi se uskladila uporaba šumevcev v posameznih sektorjih. Nadalje pa se bo zaradi digitalizacije posodobil in standardiziral celoten sistem in s tem tudi dokončno uredilo vprašanje pravilnega zapisovanja slovenskih imen in priimkov. Semolič je poudaril, da je mogoče znotraj splošne reforme javne uprave, t. i. reforme Madia, rešiti tudi vprašanje pravilnega zapisovanja imen in priimkov; absurdno bi bilo, ko bi se z modernizacijo javnega sistema celo nižal nivo zaščite manjšine in bi bilo s tem prizadeto spoštovanje pravic posameznikov.
Ob koncu srečanja sta tako predsednik Puksic kot tudi deželni tajnik Semolič soglašala, da se bo morala dežela FJK, in v tem sklopu tudi družba Insiel, primerno opremiti, da bo lahko na najboljši način zadostila raznovrstnim potrebam slovenske manjšine. V tem smislu bo pred kratkim odobreni deželni projekt odbornika za manjšine Giannija Torrentija – v sklopu financiranja 8. člena zaščitnega zakona o uporabi slovenskega jezika v odnosu do javne uprave – gotovo v oporo temu cilju.
(Primorski dnevnik, 19. novembra 2015)

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti