Mauro-Gialuz

Bazovica 2020: govor Maura Gialuza

 

Il 6 settembre del 1930, 90 anni fa, sono stati fucilati Miloš, Marušič, Bidovec e Valenčič, in esecuzione della condanna a morte cominata dal Tribunale Speciale per la difesa dello stato.

Il regime fascista, Mussolini doveva stroncare in maniera definitiva il movimento di lotta Borba e TIGR per terrorizzare la popolazione slovena – che non solo – non aveva accettato “passivamente” l’assimilazione alla cosiddetta superiore civiltà e cultura italiana ma appoggiava e favoriva la sue azioni di lotta armata.

I quattro fucilati di Basovizza sono diventati da subito simbolo di libertà e di lotta non solo per gli sloveni ma anche per l’antifascismo italiano e modello per tutti gli oppositori del DUCE.

Ne fa fede la pubblicazione clandestina del fascicolo “Il fascismo e il martirio delle minoranze” diffuso nel 1933 da Giustizia e libertà.

Però già del 1946 le forze dell’antifascismo che facevano riferimento al CLN di TS (azionisti e poi democristiani, socialisti, liberali e repubblicani) presero le distanze dalla commemorazione e dal lutto comune, in nome della rivendicata questione nazionale e dell’avversione nei confronti del comunismo.

Sono seguiti anni in cui la questione nazionale ha avvelenato il clima in queste terre e ha contribuito a dividere la popolazione e la memoria della comune battaglia antifascista.

La cerimonia di quest’anno  ha un significato particolare perché costituisce, un altro importante tassello del lungo difficile processo di pacificazione, riconoscimento e purificazione delle memorie.

Nel 2000, la commissione di storici italiani e sloveni incaricata nel 1993 dai due Governi di effettuare cito “ una globale ricerca e disamina di tutti gli aspetti rilevanti nelle storie delle relazioni politiche e culturali bilaterali ha prodotto la relazione finale.”  I due copresidenti, Dr. Milica Kacin Wohinz e Prof. Giorgio Conetti , nell’inviare il testo ai rispettivi governi, raccomandavano di dare la più ampia diffusione al documento a partire dalle scuole secondarie.

Il governo italiano non ha raccolto questa raccomandazione.

L’Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia ritiene che sarebbe utile che i due Governi deliberassero di istituire una nuova Commissione per aggiornare e continuare il lavoro svolto.

Nel 2010 il concerto dei tre Presidenti ha costituito un altro importante e significativo del processo di conciliazione portato meritoriamente a compimento dall’incontro del Pres. Mattarella a Pahor il 13 luglio di quest’anno.

La restituzione, per intento simbolica, del Narodni Dom alla comunità slovena, ma soprattutto quell’immagine – mano nella mano – dei due Pres.  ai due monumenti, FOIBE, e monumento dei fucilati che hanno costituito per decenni EMBLEMI di divisione e di contrapposizione della comunità, devono costituire il punto di riferimento della comunità triestina.

L’incontro e le parole usate dai due Presidenti ci consegnano due importanti messaggi:

1) Il primo: Non possono e non devono più esistere rivendicazioni di piccole PATRIE per risolvere i problemi di emancipazione e riconoscimento identitario delle popolazioni.
Le questioni di sviluppo sociale ed economico, la difesa del welfare, il superamento delle disuguaglianze possono trovare una soluzione solo a livello della Comunità Europea.

La vicenda COVID deve insegnare a governanti e popolazioni che soluzioni nazionali sono illusorie, fallaci e perdenti.
CERTO un’Europa da cambiare nei suoi, difficili da capire, meccanismi decisionali e nella sua struttura di funzionamento – ancora troppo lontana – dalla comprensione della gente.

2) Il secondo: affida a noi triestini di lingua italiana e slovena il compito di evitare ogni chiusura. Ogni tentazione di autosufficienza e difesa corporativa o nazionale di interessi e rappresentanza.

Dobbiamo sforzarci di integrare capacità economiche ed intellettuali per lo sviluppo della città. Nel 2000 abbiamo perso la grossa occasione di realizzare un significativo sviluppo del sistema portuale dell’alto adriatico. La vicenda, forse da tutti dimenticata della società italo slovena di gestione del terminal contenitori di Trieste “Molo VII”, naufragata per ottusi interessi locali e miopia della classe dirigente – ha privato la città di una chance importante e la comunità locale della possibilità di imparare a lavorare assieme. Le istituzioni culturali ed economiche, devono sviluppare e rendere più frequenti i momenti di incontro e confronto, anche al di fuori delle date tradizionali di commemorazione, al fine di contribuire a migliorare la qualità della convivenza ed il rispetto reciproco delle differenze.

 

Mauro Gialuz

 

Basovizza, 6 settembre 2020

 

 

6. septembra 1930, pred 90. leti, so z ustrelitvijo Miloša, Marušiča, Bidovca in Valenčiča izvršili smrtne obsodbe, ki jih je izreklo Posebno sodišče za zaščito države.

Fašistični režim, Mussolini je moral dokončno zatreti tajni organizaciji Borba in TIGR, da bi teroriziral slovensko prebivalstvo, ki ni sprejelo "pasivne" asimilacije s strani tako imenovane višje italijanske civilizacije in kulture, temveč je podpiralo in favoriziralo akcije oboroženega upora.

Štirje usmrčeni v Bazovici so takoj postali simbol svobode in boja ne le za Slovence, temveč tudi za italijanski antifašizem in vzor vsem nasprotnikom Duceja.

To potrjuje ilegalno objavljena publikacija "Fašizem in mučeništvo manjšin", ki jo je leta 1933 izdalo gibanje Giustizia e libertà – Pravičnost in svoboda.

Vendar so se že leta 1946 protifašistične sile, ki so se prepoznavale v tržaškem CLN – Odboru za narodno osvoboditev (to so bili pripadniki stranke Partito d’azione, kasneje pa krščanski demokrati, socialisti, liberalci in republikanci), te sile so se torej, sklicujoč se na nacionalno vprašanje in zaradi nasprotovanja komunizmu, oddaljile od teh stališč.

Sledila so leta, v katerih je nacionalno vprašanje zastrupljalo ozračje v teh krajih in povzročalo delitve med ljudmi in v spominu na skupno antifašistični upor.

Letošnja slovesnost ima poseben pomen, ker predstavlja pomemben korak v dolgem, težavnem procesu pomiritve, priznanja in očiščevanja spominov.

Leta 2000 je komisija italijanskih in slovenskih zgodovinarjev, ki sta jo leta 1993 ustanovili vladi, da bi izvedla "celovito raziskavo in proučitev vseh pomembnih vidikov v zgodovini dvostranskih političnih in kulturnih odnosov",  pripravila zaključno poročilo. Sopredsednika, dr. Milica Kacin Wohinz in prof. Giorgio Conetti, sta pri predstavitvi besedila vladama priporočila čim širše širjenje dokumenta, začenši z višjimi šolami.

Italijanska vlada tega priporočila ni uresničila.

Deželni inštitut za zgodovino odporniškega gibanja in sodobno zgodovino Furlanije Julijske krajine (IRSREC) je mnenja, da bi bilo koristno, če bi se vladi odločili za ustanovitev nove komisije, ki bi posodobila in nadaljevala opravljeno delo.

Leta 2010 je t.i. koncert treh predsednikov pomenil še eno pomenljivo in pomembno etapo spravnega postopka, ki ga je 13. julija letos meritorno zaključilo srečanje predsednikov Mattarelle in Pahorja.

Vrnitev Narodnega doma slovenski narodni skupnosti, ki ima tudi simboličen namen, predvsem pa podoba obeh predsednikov z roko v roki ob obeh obeležjih, pri fojbi in tem spomeniku, ki sta že desetletja emblem delitve in nasprotovanja med ljudmi, mora postati referenčna točka tržaške skupnosti.

Srečanje in besede, ki sta jih uporabila predsednika, prinašajo dve pomembni sporočili:

Prvič: Zahteve po t.i. »malih domovinah« ne morejo in ne smejo več predstavljati načina za reševanje problemov emancipacije in prepoznavanja identitet prebivalstva.

Vprašanja socialnega in gospodarskega razvoja, obrambe blaginje, premagovanja neenakosti lahko rešujemo le na ravni Evropske skupnosti.

Afera COVID mora oblastnike in ljudi naučiti, da so nacionalne rešitve iluzorne, zmotne in neučinkovite.

Seveda, Evropa mora spremeniti svoje težko razumljive mehanizme odločanja in svojo strukturo delovanja, ki je še vedno predaleč od dojemanja ljudi.

Drugič: nam, italijansko in slovensko govorečim Tržačanom, zaupa nalogo, da se izognemo kakršni koli zapori, vsem skušnjavam samozadostnosti in korporacijske ali nacionalne obrambe interesov in zastopanja.

Prizadevati si moramo za povezovanje gospodarskih in intelektualnih zmogljivosti, ki so osnova za razvoj mesta. Leta 2000 smo izgubili veliko priložnost za pomemben razvoj pristaniškega sistema zgornjega Jadrana. Morda smo že pozabili na dogajanje okrog italijansko-slovenskega podjetja, ki je upravljalo tržaški kontejnerski terminal  na Sedmem pomolu in ki je propadlo zaradi topih lokalnih interesov in kratkovidnosti tistih, ki so o tem odločali. S tem je mesto izgubilo pomembno priložnost, lokalna skupnost pa možnost, da se učimo sodelovati.

Kulturne in gospodarske institucije morajo razvijati in pogosteje predlagati priložnosti za srečevanje in primerjanje, tudi izven tradicionalnih datumov spomina, da bi prispevale k izboljšanju kakovosti sobivanja in medsebojnega spoštovanja razlik.

Mauro Gialuz

Bazovica, 6. septembra 2020

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti