1. člen

V Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06) se v 20. členu za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Mandat Sveta za Slovence v zamejstvu traja pet let. Mandat Svetu za Slovence v zamejstvu preneha z imenovanjem novega sveta. Posameznik je lahko v Svet za Slovence v zamejstvu imenovan večkrat.
Če nov Svet za Slovence v zamejstvu ni imenovan do izteka mandata iz prejšnjega odstavka, z delom nadaljuje obstoječi svet, vendar največ za šest mesecev.
Razlogi za predčasno razrešitev in postopki predčasne razrešitve posameznega člana, predstavnika državnih organov, institucij, političnih organizacij in organizacij civilne družbe iz Republike Slovenije, ter posameznega člana iz devetega odstavka tega člena, se določijo s poslovnikom iz sedmega odstavka tega člena.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.

2. člen

V 21. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»- sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politik ter strategij Republike Slovenije na področju skrbi za Slovence v zamejstvu;«.

3. člen

V 22. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Mandat Sveta za Slovence po svetu traja pet let. Mandat Svetu za Slovence po svetu preneha z imenovanjem novega sveta. Posameznik je lahko v Svet za Slovence po svetu imenovan večkrat.
Če nov Svet za Slovence po svetu ni imenovan do izteka mandata iz prejšnjega odstavka, z delom nadaljuje obstoječi svet, vendar največ za šest mesecev.
Razlogi za predčasno razrešitev in postopki predčasne razrešitve posameznega člana, predstavnika državnih organov, institucij, političnih organizacij in organizacij civilne družbe iz Republike Slovenije, ter posameznega člana iz devetega odstavka tega člena, se določijo s poslovnikom iz sedmega odstavka tega člena.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.

4. člen

Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri pripravi posebnih razpisov za področje kulture in pri sprejemanju odločitev o financiranju na podlagi posebnih razpisov za področje kulture urad pridobi strokovna stališča ministrstva, pristojnega za kulturo.«.

5. člen

Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
Nadzor nad izvajanjem nalog iz 26., 27. in 30. člena tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno za kulturo.«.

6. člen

34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
Slovenci v zamejstvu in po svetu s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki imajo državljanstvo Republike Slovenije, Slovenci v zamejstvu in po svetu s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki imajo status Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije, in Slovenci v zamejstvu in po svetu s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije brez državljanstva Republike Slovenije in brez statusa Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije se lahko v izobraževalne programe javnih visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji vpisujejo pod ugodnejšimi pogoji, na način, ki ga določa zakon, ki ureja področje visokega šolstva.
Slovenci v zamejstvu in po svetu iz prejšnjega odstavka lahko v Republiki Sloveniji pod ugodnejšimi pogoji pridobivajo štipendije na način, ki ga določa zakon, ki ureja področje štipendiranja.«.

7. člen

Drugi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na razpise ministrstva, pristojnega za šport, se lahko prijavijo samo zamejske športne zveze. Na vse ostale razpise, ki jih za področje športa objavljajo državni organi in iz javnih sredstev sofinancirane nevladne organizacije, se lahko prijavijo športne krovne organizacije, zamejske športne zveze, slovenska športna društva ter posamezniki slovenske narodnosti iz zamejstva in sveta.«.

8. člen

39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
Sodelovanje z zamejskimi Slovenci poteka v obliki:
– prirejanja skupnih športnih srečanj;
– organiziranja strokovnih seminarjev za zamejske strokovne delavce v športu;
– udeležbe zamejskih strokovnih delavcev v športu na strokovnih seminarjih, usposabljanjih in izpopolnjevanjih v Republiki Sloveniji;
– sodelovanja pri organiziranju večjih športnih prireditev;
– vključevanja slovenskih trenerjev v strokovno delo zamejskih športnih organizacij za njihove člane vseh starostnih skupin in vseh športnih zvrsti.
Stiki s Slovenci po svetu, poleg neposrednega sodelovanja med pristojnimi športnimi organizacijami, potekajo tudi v obliki izmenjave informacij, strokovnega gradiva in literature za področje športa ter prirejanja skupnih športnih in strokovnih srečanj.«.

9. člen

Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Finančne podpore so lahko deležni tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu.«.

10. člen

Drugi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S prosilcem, ki izpolnjuje pogoje in merila iz 51. in 53. člena tega zakona ter mu je finančna podpora odobrena, sklene urad pogodbo. Pogodba se sklene za določen čas in je lahko večletna. (Diazepam) «.

11. člen

V 72. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Na podlagi odločitve ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, iz prejšnjega odstavka, lahko Vlada Republike Slovenije sprejme sklep o začetku izvajanja postopka repatriacije.«.

12. člen

73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»73. člen
Državni organi, ki operativno izvajajo konkretne naloge na posameznih področjih repatriacije, so: ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ministrstvo, pristojno za zdravje, ministrstvo, pristojno za kulturo, ministrstvo, pristojno za šolstvo, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, in urad.
Repatriacija se financira iz proračuna Republike Slovenije, s proračunskih postavk državnih organov iz prejšnjega odstavka tega člena, in iz drugih virov.«.

13. člen

74. člen se črta.

14. člen

V prvem odstavku 78. člena se črta besedilo »slovenskih izseljenskih organizacij v Sloveniji in po svetu«.
V prvem in tretjem odstavku 78. člena se besedilo », slovenskih rimokatoliških misij in misij drugih verskih skupnosti« nadomesti z besedilom »in nepridobitnih oseb zasebnega prava oziroma njihovih pravnih oseb v tujini, kot so slovenske rimokatoliške misije in misije drugih verskih skupnosti, slovenske izseljenske organizacije v Sloveniji in po svetu ter drugi.«.

15. člen

80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»80. člen
Repatriiranim osebam in njihovim ožjim družinskim članom, kot so opredeljeni v tretjem odstavku 77. člena tega zakona, je v domu za priseljevanje zagotovljena osnovna oskrba, ki obsega bivanje in organiziranje prehrane, skladno s standardi s področja socialnovarstvene dejavnosti, ki veljajo za storitev institucionalnega varstva.
Višino stroškov osnovne oskrbe iz prejšnjega odstavka s sklepom določi minister, pristojen za socialne zadeve.«.

16. člen

81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen
Repatriirane osebe prispevajo k plačilu stroškov osnovne oskrbe iz prvega odstavka prejšnjega člena v višini plačilne sposobnosti, ki se določi na enak način kot plačilna sposobnost upravičenca k plačilu oziroma doplačilu storitve pomoč družini na domu skladno s predpisi o socialnovarstveni dejavnosti.«.

17. člen

84. člen se spremeni tako, da se glasi:
»84. člen
Repatriirane osebe, ki nimajo zagotovljenih dohodkov in drugih prejemkov vsaj v višini minimalnega dohodka, določenega s predpisi o socialnovarstveni dejavnosti, so upravičene do denarne pomoči po tem zakonu.
Med dohodke in prejemke iz prejšnjega odstavka se štejejo tisti, ki se po predpisih s področja socialnovarstvenih prejemkov upoštevajo pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči.
Glede višine, meril za izračun denarne pomoči, zahtevka za denarno pomoč, odločanja o denarni pomoči in izplačevanja denarne pomoči po tem členu, se smiselno uporabljajo določbe o denarni pomoči predpisov, ki urejajo začasno zaščito razseljenih oseb, če ni s tem zakonom določeno drugače.
O upravičenosti do denarne pomoči po tem zakonu odloča center za socialno delo na območju bivanja repatriirane osebe.
Postopek za dodelitev denarne pomoči se začne na zahtevo repatriirane osebe, ki jo vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za socialne zadeve.
Pravica do prejemanja denarne pomoči iz prvega odstavka tega člena traja, dokler je repatriirana oseba upravičena do prejemanja te pomoči, vendar največ 15 mesecev od pridobitve statusa repatriirane osebe. Upravičenost do denarne pomoči se ugotavlja skladno s predpisi o socialnovarstvenih prejemkih za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči.
Denarna pomoč iz prvega odstavka tega člena se financira iz virov, ki so določeni s 73. členom tega zakona.«.

18. člen

85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»85. člen
Republika Slovenija dodeli trajne priznavalnine repatriiranim osebam, ki so dopolnile starost 70 let in so pomembneje prispevale k ohranitvi in razvoju slovenstva in slovenske kulture v tujini. O dodelitvi trajnih priznavalnin po tem odstavku odloča ministrstvo, pristojno za kulturo, ki je tudi pristojno za njihovo financiranje.
Republika Slovenija dodeli trajne priznavalnine repatriiranim osebam, ki so dopolnile starost 70 let in so vsaj 15 let poučevale slovenski dopolnilni pouk v zamejstvu in po svetu ter za svoje delo niso prejemale plačila. O dodelitvi trajnih priznavalnin po tem odstavku odloča urad, ki je tudi pristojen za njihovo financiranje.
Pravica iz prvega in prejšnjega odstavka ni prenosljiva in preneha s smrtjo upravičenca.
Podrobnejši pogoji in postopki za pridobitev trajne priznavalnine iz prvega odstavka tega člena in trajne priznavalnine iz drugega odstavka tega člena ter kriteriji za določitev njihove višine se določijo z uredbama vlade.«.

19. člen

88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»88. člen
Zaradi vodenja evidenc, spremljanja stanja in odločanja o pravicah in dolžnostih, določenih s tem zakonom, zbirata urad in ministrstvo, pristojno za kulturo, osebne in druge podatke.
Urad zbira podatke iz naslova podeljevanja statusa Slovenca brez slovenskega državljanstva, dodeljevanja in izplačevanja trajnih priznavalnin iz drugega odstavka 85. člena tega zakona, repatriacije in medijske oskrbe. Ministrstvo, pristojno za kulturo, zbira podatke iz naslova dodeljevanja in izplačevanja trajnih priznavalnin iz prvega odstavka 85. člena tega zakona.
Podatke pridobivata urad in ministrstvo, pristojno za kulturo, neposredno od oseb, na katere se ti podatki nanašajo, od pristojnih državnih organov, od diplomatsko-konzularnih predstavništev Republike Slovenije, od nepridobitnih oseb zasebnega prava oziroma njihovih pravnih oseb v tujini, kot so slovenske rimokatoliške misije in misije drugih verskih skupnosti, slovenske izseljenske organizacije v Sloveniji in po svetu in drugi, od organov samoupravnih lokalnih skupnosti, od nosilcev javnih pooblastil ter od drugih oseb javnega in zasebnega prava v Republiki Sloveniji in tujini.
Podatke so dolžni organi iz prejšnjega odstavka posredovati uradu in ministrstvu, pristojnemu za kulturo, brezplačno na njuno zahtevo.
Osebne podatke, s katerimi razpolagajo nepridobitne osebe zasebnega prava oziroma njihove pravne oseb v tujini, kot so slovenske rimokatoliške misije in misije drugih verskih skupnosti, slovenske izseljenske organizacije v Sloveniji in po svetu in drugi ter druge osebe javnega in zasebnega prava iz tujine, pridobivata urad in ministrstvo, pristojno za kulturo, po dogovoru o načinu posredovanja osebnih podatkov. Osebni podatki se uradu in ministrstvu, pristojnemu za kulturo, posredujejo na podlagi pisnih privolitev posameznikov, na katere se nanašajo.
Urad in ministrstvo, pristojno za kulturo, zbirata, obdelujeta, upravljata, posredujeta in shranjujeta osebne ter druge podatke, potrebne za izvajanje nalog, določenih s tem zakonom, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in mednarodnimi konvencijami o varstvu osebnih podatkov.«.

20. člen

Za 90. členom se doda nov 90.a člen, ki se glasi:
»90.a člen
Ministrstvo, pristojno za kulturo, in urad vodita evidenci podatkov o osebah, ki prejemajo trajne priznavalnine iz 85. člena tega zakona.
Evidenca, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kulturo, vsebuje podatke o prejemniku, navedene od prve do šeste alineje 89. člena tega zakona, podatke o delovanju prejemnika na področju ohranjanja in razvoja slovenstva ter slovenske kulture v tujini, višini priznavalnine in o davčni številki, če jo prejemnik ima.
Evidenca, ki jo vodi urad, vsebuje podatke o prejemniku, navedene od prve do šeste alineje 89. člena tega zakona, podatke o trajanju poučevanja, organizaciji, kraju in državi delovanja, višini priznavalnine ter o davčni številki, če jo prejemnik ima.«.

21. člen

V 92. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Osebni podatki iz evidenc o prejemnikih trajnih priznavalnin se hranijo še pet let po prenehanju pravice.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Po preteku rokov iz prvega, drugega in prejšnjega odstavka se osebni podatki hranijo v Arhivu Republike Slovenije.«.

22. člen

93. člen se spremeni tako, da se glasi:
»93. člen
Z globo od 3.000 do 5.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne izpolni obveznosti iz devete alineje prvega odstavka 66. člena tega zakona.
Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti.
Z globo od 1.000 do 1.500 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Podzakonski akti, ki jih je treba izdati na podlagi tega zakona, se izdajo najpozneje v 12 mesecih od začetka veljavnosti tega zakona.
Uredba o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka (Uradni list RS, št. 99/08 in 42/10) se uskladi s tem zakonom najpozneje v šestih mesecih od začetka veljavnosti tega zakona.

24. člen

Vloge za dodelitev trajnih priznavalnin učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka, ki so vložene do 1. julija 2011, se obravnavajo v skladu z Zakonom o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06).

25. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremenjeni drugi odstavek 85. člena zakona se začne uporabljati 1. julija 2011. Do takrat se uporablja drugi odstavek 85. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06).

Št. 009-03/10-40/19
Ljubljana, dne 21. septembra 2010
EPA 1109-V

Državni zbor Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Objavljeno v Uradnem listu RS št. 76/2010 z dne 1.10.2010