Na podlagi 20. in 21. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. (Ultram) 43/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P

o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu

1. člen

Ustanovi se Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu (v nadaljnjem besedilu: svet).
Svet je posebno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije za področje razvoja odnosov in sodelovanja Republike Slovenije s Slovenci v zamejstvu.

2. člen

Svet opravlja naloge na podlagi 21. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06).
Svet sprejema letni program dela in letno poročilo o delu sveta.

3. člen

Svet ima predsednika, podpredsednika in 19 članov.
Slovenci v zamejstvu so zastopani s 14 člani, in sicer:
– s štirimi predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti iz Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine (Republika Italija);
– s štirimi predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti Zvezne dežele Koroške (Republika Avstrija);
– z dvema predstavnikoma avtohtone slovenske narodne skupnosti iz Zvezne dežele Štajerske (Republika Avstrija);
– z dvema predstavnikoma avtohtone slovenske narodne skupnosti Železne županije (Republika Madžarska) in
– z dvema predstavnikoma avtohtone slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem, katere pripadniki prebivajo v sedmih županijah Republike Hrvaške, ki mejijo na Republiko Slovenijo, in na območju mesta Zagreb.
Sestava sveta v delu, ki se nanaša na člane sveta iz Republike Slovenije, se določi s poslovnikom.
Člani sveta delujejo nepoklicno.

4. člen

Svet deluje na sejah sveta.
Podrobnejša organizacija in način delovanja sveta ter povračilo stroškov članom, ki niso predstavniki iz Republike Slovenije, se določi s poslovnikom.

5. člen

Administrativno tehnična opravila za svet opravlja Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00405-3/2006/7

Ljubljana, dne 13. julija 2006
EVA 2006-1812-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik