Skupna izjava

Čas izredno hitrih integracijskih procesov, ki sovpadajo s članstvom Republike Slovenije v Evropski uniji, zahteva tudi od slovenskih narodnih manjšin primerne pristope in odgovore. Pri vključevanju v evropske mehanizme ter v vedno bolj aktualnem medregionalnem povezovanju je za vsestransko utrjevanje našega položaja potrebno kar se da tesno in plodno sodelovanje med vsemi Slovenci: med pripadniki manjšin in Slovenci v Sloveniji. Skratka, potrebujemo vizijo naroda onkraj državnih mej, ki postajajo vedno tanjše.

Evropski širitveni proces pa ni le praznik, ki ga bomo doživeli 1. maja. Za vse predstavlja velik izziv, ki zaobjema kulturni, jezikovni, gospodarski in družbeni razvoj širšega obmejnega prostora. Zato moramo pospešiti vlogo manjšin kot povezovalcev med kulturami in jeziki ter v duhu nove Evrope poiskati vse poti, ki vodijo k sožitju in sodelovanju med narodi.

Iz omenjenih razlogov potrebujemo dobro notranjo in medsebojno organiziranost ter zastopanost, da bomo lahko uresničili zastavljene načrte in cilje, ki bodo sad dogovorov in skupnega hotenja. V ta namen smo ustanovili redno omizje, ki deluje kot predstavništvo slovenskih manjšin iz Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške. Imenovali smo ga Slovenska manjšinska koordinacija (SLOMAK).

Takšna koordinacija bo omogočila, da izdelamo razvojne strategije za uveljavitev slovenske kulture in jezika ter da se o njih dogovarjamo s pristojnimi telesi in to na osnovi skupnih interesov. Koordinacijsko omizje naj torej postane trajni posrednik naših hotenj in potreb v odnosu do vseh sogovornikov, tako v državi, kjer živimo, kakor tudi širše.

Od Slovenije, ob podpori in spoštovanju subjektivitete manjšin, pričakujemo vizijo, ki bo omogočila oblikovanje strateškega programa za slovenske skupnosti v sosednjih državah in v prostoru, v katerem slovenske manjšine živijo. Pričakujemo torej, da bo RS za svoje manjšine v sosednjih državah oblikovala politiko, ki nas bo vključevala v splošne razvojne silnice našega srednjeevropskega prostora. Zato pozivamo pristojne inštitucije v Sloveniji, da tudi s primernimi izbirami omogočijo uresničitev nakazane vizije.

Slovenske manjšine se moramo tudi aktivneje vključevati v širše evropske povezave. Okvirna konvencija Sveta Evrope za zaščito narodnih manjšin in Evropska listina za regionalne in manjšinske jezike zagotavljata našim skupnostim novo mednarodno dimenzijo zaščite. Evropska dokumenta obenem ponujata večje priložnosti za nove povezave z drugimi manjšinami v razširjeni Evropski uniji.

Novo koordinacijsko telo naj postane zato poglavitni dejavnik in povezovalec slovenskih manjšin v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem. V dogovoru s pristojnimi inštitucijami v Sloveniji naj izoblikuje strategijo za skupni razvoj. Republika Slovenija je namreč pristojna, da varuje položaj in pravice slovenskih manjšinskih skupnosti v sosednjih državah in drugod po svetu. To ne izhaja le iz njene ustave, ampak pomeni predvsem moralno odgovornost.

Predvsem na kulturno-jezikovnem področju bo treba ustvariti nova izhodišča za sodelovanje in dopolnjevanje med vsemi Slovenci. V središče pozornosti moramo ponovno postaviti pojem skupnega slovenskega prostora in mu dati pravo vsebino, ki bo združevala Slovence, kjerkoli živijo.

Zveza Slovencev na Madžarskem
Predsednik Jože Hirnök

Zveza slovenskih društev na Hrvaškem
Predsednik: Darko Šonc

Društvo člen 7
Predsednik: Branko Lenart

Narodni svet koroških Slovencev
Predsednik: Jože Wakounig

Zveza slovenskih organizacij
Predsednik: Marjan Sturm

Svet slovenskih organizacij
Predsednik: Sergij Pahor

Slovenska kulturno-gospodarska zveza
Predsednik: Rudi Pavšič